Pobyt a práca cudzincov v Chorvátsku

Podľa Zákona o cudzincoch, ktorý vstúpil do platnosti 01.01.2012 (NN 130/11) 

Cudzinec môže v Chorvátskej republike pracovať na základe vydaného povolenia na pobyt a prácu alebo potvrdenia o prihlásení práce

Povolenie na pobyt a prácu môže byť vydané na základe ročnej kvóty a mimo ročnej kvóty. 

Bez povolenia na pobyt a prácu alebo potvrdenia o prihlásení práce môžu pracovať len cudzinci , ktorí v Chorvátskej republike majú schválený: 
1. trvalý pobyt, 
2. azyl, subsidiárnu alebo dočasnú ochranu, 
3. prechodný pobyt za účelom zlučovania rodín s chorvátskym občanom, cudzincom s trvalým pobytom, azylantom a cudzincom, ktorý má schválenú subsidiárnu alebo dočasnú ochranu, 
4. prechodný pobyt z humanitárneho dôvodu 
5. autonómny pobyt 
6. status riadneho žiaka alebo študenta, ktorí vykonávajú práce prostredníctvom oprávnených sprostredkovateľov, bez založenia pracovného pomeru, 
7. prechodný pobyt za účelom vedeckého výskumu podľa paragrafu 64. tohto Zákona. 

Za prácu sa v zmysle tohto Zákona nepovažuje vykonávanie predbežnej práce založenia a registrovania obchodnej spoločnosti alebo živnosti. 

Cudzinec môže v Chorvátskej republike vykonávať len tie práce, na ktoré mu bolo vydané povolenie na pobyt a prácu alebo potvrdenie o prihlásení práce a len u toho zamestnávateľa, 
s ktorým vytvoril pracovný pomer. 
Zamestnávateľ môže zamestnať cudzinca len na výkon takej práce, na ktorú mu bolo vydané povolenia na pobyt a prácu, resp. potvrdenie o prihlásení práce. 

POTVRDENIE O PRIHLÁSENÍ PRÁCE 

Na základe potvrdenia o prihlásení práce do 90 dní ročne môžu pracovať nasledujúce skupiny cudzincov: 
1. prokuristi, kľúčový personál a členovia kontrolného výboru obchodnej spoločnosti, ktorí prácu vykonávajú pre obchodnú spoločnosť a nie sú v pracovnom pomere, 
2. poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, turistický zástupcovia, resp. animátori v súlade s osobitnými predpismi, 
3. vedci na vedeckom a odbornom zdokonaľovaní, vedci – predstavitelia medzinárodných organizácií a vedci, ktorí sa zúčastňujú na realizácií vedeckých projektov, dôležitých pre Chorvátsku republiku, 
4. administratívni pracovníci, odborníci, prednášajúci a vyučujúci zahraničných kultúrnych, vzdelávacích a vedeckých inštitúcií, ktorí v Chorvátskej republike vykonávajú prácu v rámci programu kultúrnej a vzdelávacej spolupráce ako aj administratívny personál, odborníci, prednášajúci a vyučujúci zahraničných kultúrnych, vzdelávacích a vedeckých inštitúcií, ktoré v Chorvátskej republike majú svoje pobočky, pokiaľ prichádzajú z domácej inštitúcie. 
5. civilní a armádni funkcionári vlád ostatných štátov, ktorí prichádzajú do Chorvátskej republiky pracovať na základe zmluvy o spolupráci s vládou Chorvátskej republiky, 
6. zahraniční korešpondenti, ktorí sú akreditovaní v Chorvátskej republike alebo informátori zahraničných médií, 
7. predstavitelia a personál náboženských združení, ktorí vykonávajú práce výlučne súvisiace s náboženskou alebo charitatívnou službou, 
8. študenti, ktorí v organizácií chorvátskych združení alebo inštitúcií prichádzajú vykonávať dobrovoľnícke práce v pracovných táboroch alebo v rámci pracovno-vzdelávacích programov, resp., ktorí prichádzajú na prax do diplomatických misií a na konzulárne úrady, akreditované v Chorvátskej republike, 
9. dobrovoľníci pracujúci v neziskových organizáciach a inštitúciach v Chorvátskej republike v súlade s osobitnými predpismi, resp. na základe programov medzinárodnej výmeny a spolupráce dobrovoľníkov, 
10. cudzinci, ktorí do Chorvátskej republiky prichádzajú z dôvodu výkonu praktických stáží v obchodných spoločnostiach, pobočkách alebo zastupiteľstvách, ktorých majiteľmi sú zahraničné firmy, v prípade, že cudzinci prichádzajú z tej istej firmy, či už centrály, pobočky alebo zastupiteľstva v nejakom inom štáte. 
11. cudzinci, ktorí vykonávajú práce dohľadu a inšpekcie opráv a výstavby lodí, resp. cudzinci, ktorí vykonávajú práce dohľadu a inšpekcie výroby, montáže zariadenia, strojov a iných vybavení na základe zmluvy o vývoze alebo objednávky zahraničného objednávateľa, 
12. cudzinci, ktorí pracujú na plavidlách a sú zapísaní na zozname posádky, 
13. cudzinci, ktorí vykonávajú odbornú prax, zdokonaľovanie alebo dobrovoľnícke práce v rámci Programu Spoločenstva, Programu pre celoživotné vzdelávanie a programu Mladí pri práci a ostatných programov a iniciatív, ktoré realizuje príslušný orgán zodpovedný za záležitosti vzdelávania a vedy. 
14. odborníci v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, knihovníctva a archivistiky, 
15. cudzinci, ktorí realizujú odborné vzdelávania, zdokonaľovanie a školenie pracovníkov zamestnaných u právnických alebo fyzických osôb v Chorvátskej republike, 
16. cudzinci, ktorí vykonávajú práce súvisiace s dodávkou, montážou alebo servisom strojov alebo zariadení a ich práca je podmienkou pre vznik garančných práv alebo súvisí s dodávkou strojov alebo zariadení, 
17. cudzinci, ktorí sa odborne zdokonaľujú u právnickej osoby so sídlom v Chorvátskej republike, ktorá je organizačne spojená so zahraničným zamestnávateľom, 
18. žiaci, ktorí prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo prostredníctvom programu výmeny žiakov prichádzajú na prax. 


Na základe potvrdenia o prihlásení práce do 60 dní ročne môžu pracovať nasledujúce skupiny cudzincov: 

1. poskytovatelia revízorských a konzultačných služieb, 
2. vyučujúci, ktorí sú účastníci zorganizovaných odborných stretnutí a seminárov, 
3. umelci a technický personál pre operné, baletné, divadelné, koncertné , výtvarné a iné kultúrne udalosti, resp. autori a predstavitelia filmového a televízneho umenia, 
4. pracovníci v cirkusoch alebo zábavných parkoch. 

Na základe potvrdenia o prihlásení práce do 30 dní ročne môžu pracovať nasledujúce skupiny cudzincov: 

1. autori a predstavitelia v oblasti hudobného, hudobno-scénického a tanečného umenia ako aj sprievodný informačný, organizačný a technický personál, 
2. na veľtrhoch a výstavách, pokiaľ na nich vystavuje ich zamestnávateľ 


Cudzinec, ktorý bude pracovať do 90 dní (ako aj do 60 a do 30 dní) alebo právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude využívať jeho služby, je povinný/á pred začiatkom výkonu práce od príslušného obvodného oddelenia polície, resp. policajnej stanice získať potvrdenie o prihlásení práce podľa miesta výkonu práce

Na základe vydaného potvrdenia o prihlásení práce môže cudzinec vykonávať práce pre jedného zamestnávateľa alebo objednávateľa služby na celom území Chorvátskej republiky. 

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva alebo využíva služby cudzinca, ktorý pracuje na základe potvrdenia o prihlásení práce, musí mať uzavretú zmluvu alebo iný dôkaz o výkone práce s cudzincom alebo zahraničným zamestnávateľom, ktorý posiela cudzinca na výkon práce do Chorvátskej republiky.POVOLENIE NA POBYT A PRÁCU 

Povolenie na pobyt a prácu
 môže byť vydané na základe ročnej kvóty na zamestnanie cudzincov a mimo tejto ročnej kvóty. 

Vláda Chorvátskej republiky svojim Rozhodnutím určuje ročnú kvótu pre zamestnávanie cudzincov najneskôr 31. októbra v roku platnú pre budúci rok, ktorá sa týka predĺženia už vydaných povolení a nového zamestnávania. 

Ročnou kvótou pre zamestnávanie cudzincov môže byť určená aj kvóta pre sezónne práce.

Povolenia na pobyt a prácu na základe ročnej kvóty pre zamestnávanie cudzincov 

Povolenie na pobyt a prácu na základe ročnej kvóty môže byť vydané cudzincovi, ktorý spĺňa podmienky z paragrafu 54. Zákona o cudzincoch alebo a) dokáže účel prechodného pobytu, b) má platný cestovný doklad, c) má prostriedky na pobyt, d) má zdravotné poistenie, e) nemá zakázaný vstup na územie Chorvátskej republiky ani pobyt na území Chorvátskej republiky a f) nepredstavuje nebezpečenstvo pre verejný poriadok, národnú bezpečnosť alebo verejné zdravie a predloží: 
1. pracovnú zmluvu, resp. písomné potvrdenie o uzavretej pracovnej zmluve alebo zodpovedajúci dôkaz o práci, 
2. dôkaz o získanej kvalifikácií a spôsobilosti cudzinca, 
3. dôkaz o registrácii obchodnej spoločnosti, pobočky, zastupiteľstva, živnosti, združenia alebo inštitúcie v Chorvátskej republike.

Povolenie na pobyt a prácu mimo ročnej kvóty 

Povolenia na pobyt a prácu mimo ročnej kvóty je možné vydať: 
1. denným migrantom pod podmienkou vzájomnosti , 
2. kľúčovému personálu, poskytovateľom služieb, pracovníkom a členom ich rodín, ktorých status je regulovaný Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Chorvátskou republikou , 
3. cudzincom, ktorí vykonávajú kľúčové práce v obchodných spoločnostiach , pobočkách a zastupiteľstvách, 
4. cudzincom, ktorí sú premiestnení v rámci interného transféru personálu v rámci obchodných spoločností a ostatných nevyhnutných osôb ako definuje Protokol o pridružení sa Chorvátskej republiky k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie, 
5. cudzincovi, ktorý sa zamestnáva sám v rámci svojej obchodnej spoločnosti alebo v obchodnej spoločnosti, v ktorej má vlastnícky podiel aspoň 51 % alebo v rámci vlastnej živnosti, 
6. pracovníkovi, ktorý vykonáva práce poskytovania služieb v mene alebo pre zahraničného zamestnávateľa, ktorý nemá nárok na výkon práce v členskej krajine EHP. 
7. učiteľom a prednášajúcim, ktorí vedú vyučovanie v školských inštitúciach v jazyku a písme národnostných menšín, 
8. profesionálnym športovcom alebo športovým pracovníkom, ktorí pracujú v Chorvátskej republike, 
9. umelcom, ktorí pracujú v kultúrnych inštitúciach Chorvátskej republiky, 
10. cudzincom, ktorí založili pracovný pomer v zahraničných združeniach , ktoré sú registrované ako zahraničné združenia v Chorvátskej republike a ešte najmenej v ďalších troch štátoch, 
11. cudzincom, ktorí sú členmi orgánov zastupiteľstiev zahraničných nadácií a fundácií zapísaných do Zápise zastupiteľstiev zahraničných nadácií a fundácií v Chorvátskej republike, 
12. cudzincom, ktorí pracujú na základe programu mobility mladých, ktoré Chorvátska republika realizuje v spolupráci s ostatnými štátmi, 
13. vedeckým výskumníkom a cudzincom, ktorí sa zamestnávajú na vedecké, vedecko-školiteľské alebo iné výskumné pracovné miesta u vedeckých právnických osôb, 
14. profesorom, ktorých materinským jazykom je cudzí jazyk, lektorom a iným prednášajúcim, ktorí vedú vyučovanie na vysokých školách v Chorvátsku alebo registrovaných školách cudzích jazykov, 
15. cudzincom, ktorí pracujú na základe medzinárodnej zmluvy, okrem zmlúv uvedených v článku 79. odsek 1, bod 2 Zákona o cudzincoch (medzinárodné zmluvy o odborne -technickej pomoci, ktoré uzavrela s EÚ, medzinárodnou organizáciou alebo treťou krajinou). 

Cudzinci, ktorí môžu na územie Chorvátskej republiky vstúpiť bez víz, žiadosť o povolenie na pobyt a prácu podajú na príslušnom obvodnom oddelení polície alebo policajnej stanici (podľa miesta pobytu v Chorvátskej republike) alebo na Veľvyslanectve / konzulárnom úrade ChR v krajine, ktorej sú občanmi.

Regulácia prvého prechodného pobytu (PPB) v Chorvátskej republike 

Povolenie na prvý prechodný pobyt musí mať cudzinec, ktorý má v úmysle žiť alebo žije v Chorvátskej republike za účelom (v žiadosti musí byť uvedený účel): 
1. zlučovania rodín 
2. stredoškolského vzdelávania a štúdia 
3. vedeckého výskumu 
4. humanitárneho dôvodu 
5. práce 

Povolenie na prechodný pobyt za účelom práce platí aj ako povolenie na pobyt a prácu. 

Výnimočne sa môže okrem vyššie uvedených dôvodov povoliť prechodný pobyt aj za iným účelom, najdlhšie však do 6 mesiacov počas jedného roku. 

Občanovi členskej krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ), vlastníkovi nehnuteľnosti v Chorvátskej republike môže byť schválený prechodný pobyt na dĺžku do jedného roku. 


Podávanie žiadostí: 

Cudzinci, ktorí do Chorvátskej republiky môžu vstúpiť bez víz, podávajú žiadosť o prechodný pobyt na príslušnej policajnej správe/stanici (podľa miesta bydliska v Chorvátskej republike) alebo na Veľvyslanectve/konzulárnom úrade ChR v krajine, ktorej sú občanmi bez ohľadu na účel ich pobytu v Chorvátskej republike. 

K žiadosti o vydanie povolenia na prechodný pobyt sa prikladá: 

- jedna farebná fotografia o veľkosti 35 x 45 mm. Osoba musí byť odfotená spredu – en face, s nezakrytým čelom, bez pokrývky hlavy (klobúk, čiapka alebo šatka) a to tak, že 70-80% výšky fotografie zaberá hlava osoby od brady po temeno. Fotografia nesmie byť upravovaná (retušovaná), ani vyrobená v automate pre samofotografovanie. Fotografia musí byť vyhotovená na bielom, lesklom, tenkom papieri. 
- kópia platného cestovného dokladu 
- dôkaz o zabezpečení pobytu 
- dôkaz o zdravotnom poistení (cestovné zdravotné poistenie) 
- dôkaz o zabezpečených prostriedkoch na život 
- výpis z registra trestov z krajiny, ktorej je občanom alebo v ktorej má trvalý pobyt, toto nesmie byť staršie než 6 mesiacov