Nehnutel`nosti v Chorvátsku pre cudzincov

Postup nadobudnutia vlastníckeho práva na nehnuteľnosť zahraničnými právnickými alebo fyzickými osobami v Chorvátskej republike

Získanie nehnuteľnosti (občania Európskej únie) 5. decembra 2008 bola prijatá novela zákona o vlastníctve a iných predmetných právach. Fyzické a právnické osoby z členských krajín EÚ sa zrovnoprávnili s chorvátskymi občanmi tým, že sa zo súčasného zákona odstránili špeciálne podmienky (reciprocita a súhlas Ministra spravodlivosti) na nadobudnutie vlastníckeho práva na nehnuteľnosť v Chorvátskej republike (článok 60/2 Zmluvy o stabilizácii a pridružení)

Preto od 1. februára 2009, kedy zákon vstúpil do platnosti, môžu občania EÚ nadobudnúť vlastnícke právo na nehnuteľnosť v Chorvátskej republike za rovnakých podmienok ako domáci občania.

  • Pokiaľ ide o občanov tretích krajín (mimo EÚ), ktorí plánujú nadobudnúť vlastnícke právo na nehnuteľnosť v Chorvátskej republike, reciprocita a súhlas Ministra zostávajú ako povinnosť pri nadobudnutí vlastníckeho práva na nehnuteľnosť)
  • Konania, ktoré boli začaté občanmi EÚ na nadobudnutie vlastníckeho práva na nehnuteľnosť v Chorvátskej republike a ešte neboli ukončené konečným rozhodnutím pred vstúpením do platnosti novely zákona o vlastníctve a iných predmetných právach, budú zastavené z úradnej moci.
  • Právny vzťah, ktorého cieľom je nadobudnutie vlastníckeho práva na nehnuteľnosť v Chorvátskej republike a ktorý uzavrela fyzická alebo právnická osoba z členskej krajiny EÚ predtým, ako vstúpila do platnosti novela zákona o vlastníctve a iných predmetných právach, sa považuje za platný, ak boli splnené všeobecné podmienky pre platnosť takéhoto právneho vzťahu a ak bol právny vzťah úplne uzavretý.